Rychmburk
Gotický hrad ze 14.století
okres Chrudim

Hrad Rychmburk, kdysi správní středisko rychmburského panství, které pokrývalo široký kraj, sahající až k Hlinsku, leží v obci Předhradí, několik kilometrů východně od města Skuteč. V areálu hradu dnes sídlí domov důchodců. Rychmburk patří mezi málo hradů u nás, které jsou dodnes trvale obydleny. Asi 5 kilometrů od města Skutče leží vesnice Předhradí a ní stojí mohutný hrad Rychmburk. Původně správní středisko rychmburského panství dnes slouží jako domov důchodců. Přístup do hradu je tedy omezen. Do hradního nádvoří se je možné dostat přímo z Předhradí, projdete-li krátkou uličkou s výhledem na níže poležený hradní příkop - dnes sloužící jako zahrada. Nejhezčí výhled na hrad je ale z protějšího srázu. Vesnici a tento sráz dělí hluboká rokle s divokou říčkou Krounkou. Podél ní vede i turistická stezka. Hrad byl postaven v první čtvrtině 14. století Tasem z Mrdic, koncem 14. století patřil Smilu Flaškovi z Pardubic. Roku 1425 byl dobyt husity a v první polovině 16. století Jindřich Šťastný z Valdštejna přistavěl k hradu pozdně gotický palác. Za Kinských byl upraven v letech 1793-1798 barokně. Rychmburk je dvoupatrový hrad, k hradbě na téměř obdélném půdorysu jsou přistavěny zevnitř na třech stranách budovy. U vstupu stojí mohutná válcová věž, mezi ní a čtverhrannou schodišťovou vížkou leží pavlač na zazděných arkádách, na parapetu je vyobrazen erb Valdštejnů. Zčásti dochovaná gotická ostění a krakorce po arkýřích, na věži je psaníčkové sgrafito. Na severní straně je zazděná branka k vodě s výklenkem pro padací mříž. Sklepy jsou gotické, klenuté. V přízemí a v patře se dochovaly gotické a renesanční klenby. V patře západního křídla jsou bohatě profilované goticko - renesanční portály. Ve věži zůstaly renesanční hvězdové klenby a pod střechou původní ochoz. Na barokní bráně hospodářského dvora v jihovýchodní části vsi jsou erby Berků a Meziříčských s nápisy z roku 1584 a barokní kartuše s erbem Kinských. Na zadní straně se dochovala nápisová deska s letopočtem 1681. Severně u dvora je bývalá zahrada s kruhovým altánkem, postaveným kolem roku 1800.

zachovalost:  
snad jediný hrad u nás dodnes obydlený

hodnocení:  
100%

poloha:
Hrad se majestátně tyčí na odvráceném okraji městečka Předhradí, na vysokém skalisku nad údolím řeky Krounky. Při pohledu z vesničky splývá mohutná stavba s místními domy, při pohledu zdola z údolí a směrem od Perálce působí majestátným dojmem. Hradní brána a padací most je vzdálen asi 200 m uličkou ze spodního okraje náměstíčka.
 

vzdálenost:
Městečko Předhradí, nedaleko Skutče, asi 15 km severovýchodně od Hlinska
 

využití:
dodnes je hrad Rychmburk trvale obýván, slouží jako domov důchodců
 

návštěvnost:
Hrad není volně přístupný, protože slouží jako domov důchodců. Přes padací most a vstupní bránu se ale nechá bez problémů vstoupit na nádvoří a do hradního příkopu. Krásný pohled na hrad je z hlubokého údolí řeky Krounky nebo z protejších svahů rokle.
 

historie a vývoj památky:
Vývoj hradu - Gotický hrad byl postaven v 1. čtvrtině 14. stol. Tasem z Mrdic, koncem 14. stol. patřil Smilu Flaškovi z Pardubic, r. 1425 dobyt husity, v 1. pol. 16. stol. doplněn Jindřichem Šťastným z Valdštejna o pozdně got. palác, za Kinských upraven v l. 1793-1798 barokně. Dvoupatrový, k hradbě na téměř obdélném půdorysu přistavěny zevnitř na 3 stranách budovy. U vstupu mohutná válcová věž, mezi ní a čtverhrannou schodišťovou vížkou pavlač na zazděných arkádách, na parapetu erb Valdštejnů. Zčásti dochovaná got. ostění a krakorce po arkýřích, na věži psaníčkové sgrafito, na sev. zazděná branka k vodě s výklenkem pro padací mříž. Got. klenuté sklepy, v přízemí a patře got. a renes. klenby, v patře záp. křídla bohatě profilované got.-renes. portály, ve věži renes. hvězdové klenby a pod střechou pův. ochoz. Na barokní bráně hosp. dvora v jv. části vsi erby Berků a Meziříčských s nápisy z r. 1584 a barokní kartuše s erbem Kinských, na zadní straně nápisová deska s letopočtem 1681. Sev. u dvora býv. zahrada s kruhovým altánkem, postaveným kolem r. 1800.

Asi 5 kilometrů od města Skutče leží vesnice Předhradí a ní stojí mohutný hrad Rychmburk. Původně správní středisko rychmburského panství dnes slouží jako domov důchodců. Přístup do hradu je tedy omezen. Do hradního nádvoří se je možné dostat přímo z Předhradí, projdete-li krátkou uličkou s výhledem na níže poležený hradní příkop - dnes sloužící jako zahrada. Nejhezčí výhled na hrad je ale z protějšího srázu. Vesnici a tento sráz dělí hluboká rokle s divokou říčkou Krounkou. Podél ní vede i turistická stezka. Rychmburk je klasickou ukázkou šlechtického hradu 13. a 14. století, který kombinoval tři základní prvky hradní dispozice: věž, hradbu a palác. Hrad byl postaven v 1. čtvrtině 14. stol. Tasem z Mrdic, koncem 14. stol. patřil Smilu Flaškovi z Pardubic, r. 1425 dobyt husity, v 1. pol. 16. stol. doplněn Jindřichem Šťastným z Valdštejna o pozdně got. palác, za Kinských upraven v l. 1793-1798 barokně. Rychmburk je jednou z mála trvale obývaných hradních staveb u nás. V současnosti je v objektu umístěn domov důchodců chrudimského okresu. Přesto je ve zkráceném období od června do strpna přístupný.

Hrad má dvoudílnou dispozici. Pětiboké jádro má důsledně zaoblená nároží. Od zbytku otrožny je odděleno mohutným příkopem vysekaným ve skále. Dnes je v něm zahrada. Příkop je překlenut kamenným mostem. Za čelní hradbou s kulisovou bránou stál původně volně okrouhlý bergfrit (útočištná věž) ukončený zděnou osmibokou helmicí. Na věži jsou patrné zbytky psaníčkového sgrafita. Dvoupatrový lichoběžníkový palác zaujal zadní, nejchráněnější polohu na severní straně. V přízemí se dochovala místnost zaklenuta čtyřmi poli křížové klenby na střední sloup. V 16. století byl v horních patrech zcela přestavěn a k jižnímu nároží přibyla čtvercová přístavba přesahující mimo průběh puvodní hradby. Na severozápadní straně nádvoří přibylo nové palácové křídlo. V téže době obehnal rozsáhlé předhradí zabírající zbylou plochu ostrožny pás hradeb se třemi okrouhlými baštami. pozdějších přestavbách byl palác rozšířen dalším křídlem na jižní vstupní straně. Palácové stavby tak až na krátky úsek hradby na východní straně obklopily celé nádvoří.